svajones skrydisMes esam Žmonės - giminės daigai, medeliai, krūmai ir žiedai, o vaisiai Išmintim sveiki, todėl ir mūs Būtis taiki. Mes augame savoj šaly, kur mūsų medžiai dideli. Tai Protėvių skaisti liepsna įliejo Savastį į Čia.

O mūs namai iš Jos laikų, Praamžio skambančių takų. Didinga mūsų ateitis, o Lietuvoj šviesi Būtis. Dabar mes esame kartu, šviesių dienų skambiu ratu. Jei Jūs ateisite pas mus, lai atsivers ir Jums dangus.O Žemė sodą atdarys ir pasijusit taikdarys, o gal Dievaitė, gal Dukra, nelygu kokia bus poRa.

sodasTėvynę mylime labai, nes esam Jos Mintis nūnai. Šeima mūs Sodas ir namai, o Išmintis-tyri jausmai. Kai Meilė šoka vakare, o rytą šypsosi DoRa, tada visi  geri yra, nes Prigimtis žmogaus tyra. Taip ir gyvensime kartu, kol atsirasim vieny du ir Jus mes kviečiame drauge, atrastį Savastį Sode. Lietuvių prigimtis taiki, sodybose visi sveiki, taigi iš mūs šeimos grožiu Gimtinė grįžta pamažu.

Ištieskime vieni kitiems rankas, tegul Žemyna mus parves. Kai Saulė švies lietaus lašais, atrasim laimę po beržais. Po ąžuolais galia budės, šviesiaisiais spinduliais žvaigždės. Pušų kvapu alsuos taika, mūs Tėviškėj gimčių seka. Kad Sode augtų obelis, Tėvynė auksu mums išlis. Taip ir gyvensime kartu, šeimų rate skambiu vardu.

Su Meile...